تبلیغات
ساقی طفلان
16:03
1837
لیلة القدر

پیامبر خدا(ص) در تفسیر سوره «قدر» فرمودند:

هر کس شب قدر را احیا بدارد و مؤمن باشد و

 به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمامی گناهانش آمرزیده میشود